One Day Trip ไหว้พระ

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,One Day Trip ไหว้พระ
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
5 วัน
คนที่สนใจ :
1,074

One Day Trip ไหว้พระ

แพ็กเกจทัวร์ One Day Trip : เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

รายละเอียดการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

กรุงเทพฯ –วัดธรรมยาน – วัดช้างเผือก - ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง – วัดมหาธาตุ - พุทธอุทยานเพชบุระ -ไร่กำนันจุล– กรุงเทพฯ

จุดนัดพบปั้ม ปตท. วิภาวดี ข้างสโมสรทหารบก
05.00 น. ล้อหมุน !! ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
10.30 น. นำท่านเดินทางมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลและชมความงามของวัด ณ
วัดธรรมยานอยู่ที่บ้านห้วยน้ำบ่อ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีหลวงพ่อวิรัช โอภาโส
เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเคยเป็นพระเลขาของพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพ
11.30 น. นำท่านเดินทางต่อมาที่ วัดช้างเผือก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเพชรบูรณ์ ซึ่งมีอายุกว่า 300 ปี
โดยสันนิษฐานว่าปลูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานที่ขุดพบเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547
คือซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าและมีการบูรณะตกแต่งด้วยการสร้างพระพุทธรูปปางประทานพร
ไว้ตรงกลางอย่างสวยงาม ประดับรูปปั้นช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์อยู่บริเวณปากทางเข้าวัด และจิตรกรรม
ฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก วัดช้างเผือกยังเป็นที่ เก็บรักษาสรีระสังขารของ พระครูวิชิตพัชราจารย์
หรือ หลวงพ่อทบ ที่ไม่เน่าเปื่อยเอาไว้ นับเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีพลังจิตแก่กล้าเหนือธรรมชาติ
อีกท่านหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านได้บรรลุธรรมชั้นสูง จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่ง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.20 น. นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบูร์เพื่อมาสักการะ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ศาลคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน เสาหลักเมืองตั้งอยู่ใน
ศาลาไทยตรีมุข ลักษณะเป็นแท่งเสาหินทราย จารึกด้วยอักษรขอม และภาษาสันสกฤต
สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและอยุธยา ตามความเชื่อโบราณนั้น ถือเป็นเครื่องหมาย
การก่อตั้งชุมชนและเมืองเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวเมือง เป็นที่ยึดถือทางจิตใจให้ประชาชน
อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก จากนั้นเราจะนำท่านไป วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง มาชมพระเจดีย์
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัย พระเจดีย์งดงามแปลกตาเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุ คาดกันว่าทั้งวัดและพระเจดีย์มีอายุมากกว่า 600 ปี
และมาไหว้สักการะหลวงพ่อเพชรมีชัย และหลวงพ่องามในพระอุโบสถ
15.00 น.นำท่านมาสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาฯ จำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ที่ พุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.00 น. เรานำท่านเดินทางมา “ไร่กำนันจุล” ปัจจุบันไร่กำนันจุลเป็นศูนย์รวมของฝากสินค้า
ทางการเกษตร มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานาน
แสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม” นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ไม่ว่าจะเป็นชมสวนผลไม้นานาชนิด มัลเบอร์รี่ องุ่น
แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ และบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่บนพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ไก่ย่างวิเชียร)
20.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 1,900 บาท
* ราคานี้เป็นทัวร์แบบจอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

ราคาของเด็กที่มีอายุตั้งแต่
เด็กแรกเกิด – 3 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ
เด็กอายุ 4 - 10 ปี คิดอัตรา 75 จากราคาผู้ใหญ่
เด็ก 11 ขวบขึ้นไป คิดเต็มราคา

ราคาดังกล่าวรวม
@ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
@ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง
@ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
@ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ขั้นตอนในการจอง

1. เลือกวันเดินทางของท่าน (กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน)
2. ติดต่อจองแพ็กเกจ 084-494-9445
3. โอนเงินมันจำตามเงื่อนไขพร้อมส่งสลิปยืนยันทางLINEหรือInbox
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
บริษัท จี ดี พี 14 จำกัด เลขที่บัญชี 425-018195-1
4. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง 50 ของราคาเต็ม
5. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์
และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
7. แจ้งข้อมูลผู้ร่วมทริปทุกท่านตามบัตรประจำตัวประชาชน
(สำหรับทำประกันการเดินทาง)
8. รอรับตั๋วรถทัวร์ทางไปรษณีย์
9. พบกันที่เพชรบูรณ์ สนุกกับท่องเที่ยวแบบอบอุ่นเป็นกันเอง


เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

@ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
@ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงิน
มัดจำในทุกกรณี
@ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20
ของราคาทัวร์ในทุกกรณี(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
@ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงิน
ค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
@ การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน การเดินทางได้

เงื่อนไขการเดินทาง
@ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
@ ทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า
เป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่
ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อม
คณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
@ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจ
เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
การจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึง
เหตุการณ์ทางการเมืองและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอก
เหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

มี Staff ดูแลและประสานงานตลอดการเดินทาง (ไม่ใช่ Guide นะคะ)