One Day Trip

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,One Day Trip
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
5 วัน
คนที่สนใจ :
842

One Day Trip

แพ็กเกจทัวร์ One Day Trip : เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
กรุงเทพฯ – จ. เพชรบูรณ์ – อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ - น้ำพุร้อนบ้านครู – ไร่กำนันจุล – วัดธรรมยาน
รายละเอียดการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

05.00 น. จุดนัดพบปั้ม ปตท. วิภาวดี ข้างสโมสรทหารบก
05.30 น. ล้อหมุน !! ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
07.40 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่า “ศรีเทพ” อุทยานประวัติศาตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานซึ่งมีชื่อเดิมว่า "เมืองอภัยสาลี" สร้างขึ้นในยุคขอมเรืองอำนาจ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยา ดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ทรงเรียกเมืองนี้เสียใหม่ว่า"เมืองศรีเทพ" เมื่อปี พ.ศ. 2447-2448
11.00 น. หลังจากเดินเที่ยวชมเมืองเก่าที่ศรีเทพกันแล้วเราจะนำท่านมาแช่น้ำพุร้อนผ่อนคลายความเมื่อยล้าที่ “น้ำพุร้อนบ้านครู” เป็นน้ำพุร้อนที่มีตามธรรมชาติ ค้นพบจากการที่ไปขออนุญาตขุดน้ำบาดาลใช้ ขุดลึกลงไป 42 เมตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2549 และพบว่าเป็นน้ำร้อนที่มีอุณภูมิ 48 องศา จึงนำไปตรวจวิเคราะห์ แล้วพบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเปิดบริการอาบน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ไก่ย่างวิเชียร)
14.00 น. เรานำท่านเดินทางมา “ไร่กำนันจุล” ปัจจุบันไร่กำนันจุลเป็นศูนย์รวมของฝากสินค้าทางการเกษตร มีให้เลือกมากมายกว่า 200 รายการ และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นรู้จักกันมานานแสนนานของไร่กำนันจุล คือ “ปลาส้ม” นอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อ ไม่ว่าจะเป็นชมสวนผลไม้นานาชนิด มัลเบอร์รี่ องุ่น แปลงนาข้าวปลอดสารพิษ และบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่บนพื้นที่มากกว่า 10,000 ไร่
15.30 น. นำท่านมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคล และชื่นชมความงามของวัด ณ. วัดธรรมยาน อยู่ที่ บ้านห้วยน้ำบ่อ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีหลวงพ่อวิรัช โอภาโส เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเคยเป็นพระเลขาของพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพ
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ท่านละ 1,900 บาท
* ราคานี้เป็นทัวร์แบบจอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 6 ท่าน

ราคาของเด็กที่มีอายุตั้งแต่
เด็กแรกเกิด – 3 ขวบ ไม่คิดค่าบริการ
เด็กอายุ 4 - 10 ปี คิดอัตรา 75 % จากราคาผู้ใหญ่
เด็ก 11 ขวบขึ้นไป คิดเต็มราคา

ราคาดังกล่าวรวม
@ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ
@ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP ตลอดการเดินทาง
@ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
@ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

ขั้นตอนในการจอง
1. เลือกวันเดินทางของท่าน (กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30วัน)
2. ติดต่อจองแพ็จเกจ 084-494-9445
3. โอนเงินมันจำตามเงื่อนไขพร้อมส่งสลิปยืนยันทาง LINE หรือ Inbox

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์
บริษัท จี ดี พี 14 จำกัด เลขที่บัญชี 425-018195-1
4. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน หลังการจอง 50% ของราคาเต็ม
5. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
7. แจ้งข้อมูลผู้ร่วมทริปทุกท่านตามบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับทำประกันการเดินทาง)
8. รอรับตั๋วรถทัวร์ทางไปรษณีย์
9. พบกันที่เพชรบูรณ์ สนุกกับท่องเที่ยวแบบอบอุ่นเป็นกันเอง

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
@ ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
@ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
@ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
@ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
@ การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อน
การเดินทางได้
เงื่อนไขการเดินทาง
@ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
@ ทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อม
คณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
@ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น อาจเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองและ
เหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

*** มี Staff ดูแลและประสานงานตลอดการเดินทาง (ไม่ใช่ Guide นะคะ) ***