เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
1,221

เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน

เวียงจันทร์ เกาะไหหลำ ซานย่า 5วัน 4คืน

- ด่านหนองคาย
- เวียงจันทร์
- ไหโข่ว
- ซานย่า
- กวางเหลียวหลัง
- ชาดหาดต้าตงไห่
- ล่องเรืออ่าวซานย่าวาน
- วัดหนานซาน
- ร้านคริสตัน
- สวนสาวน้อยหอยสังข์
- ร้านใยไผ่
- โชว์ SAN YA QIAN GU QING
- ร้านขายของทะเล
- หมู่บ้านชาวเมี่ยวและหลี
ไหโช่ว
- ร้าน MINISOJAPAN
- ด่านสะพานมิตรภาพลาว-ไทย
- ร้านค้าปลอดภาษี

วันเดินทางไป-กลับ
25 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60 ราคา 19,999.- บาท
-----------------------------------------------------------
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ
- ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน
- ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- กระเป๋านน.ไม่เกิน 20 กิโลฯ
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง
- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจองพร้อมส่งสำเนา หนังสือเดินทาง และทางบริษัทฯจะทำการจองห้องพักให้ท่านทันทีหลังจากท่านได้ชำระมัดจำเรียบร้อยแล้ว // ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
-----------------------------------------------------------
Web : http://luckyholidaythai.com/product_detail.php?product_id=00441
-----------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Contact Us for More Information
Hotline: +66 (0) 80 545 9788, +66 (0) 62 070 3666
Office: +66 (0) 74 253 095
E-mail: luckyholidaytour@gmail.com
-----------------------------------------------------------
#Lucky #Hatyai #agent #ด่านหนองคาย #เวียงจันทร์
#ไหโข่ว #ซานย่า #กวางเหลียวหลัง
#ชาดหาดต้าตงไห่ #ล่องเรืออ่าวซานย่าวาน
#วัดหนานซาน #ร้านคริสตัน #สวนสาวน้อยหอยสังข์
#ร้านใยไผ่ #โชว์ #โชว์SANYAQIANGUQING
#SANYAQIANGUQING #ร้านขายของทะเล
#หมู่บ้านชาวเมี่ยวและหลี #ไหโช่ว #ร้าน #ร้านMINISOJAPAN #MINISOJAPAN #ด่านสะพานมิตรภาพลาวไทย #ร้านค้าปลอดภาษี #ลาว #Laos