Chic & Chill สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-พิษณุโลก 26-29 พ.ย.58

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,Chic & Chill สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-พิษณุโลก 26-29 พ.ย.58
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
2,929

Chic & Chill สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-พิษณุโลก 26-29 พ.ย.58

สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – พิษณุโลก 4 วัน 3 คืน
โดยรถตู้ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ
กำหนดเดินทางวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2558

วันที่หนึ่ง (26 พ.ย.58) กรุงเทพฯ – สุโขทัย (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
07.40 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก
08.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดสุโขทัย เรามีอาหารกล่อง น้ำดื่มบริการบนรถ
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ในจังหวัดพิษณุโลก
จากนั้น นำท่านชม วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางใต้ของ วัดพระศรีมหาธาตุ พระอุโบสถมีลักษณะพิเศษ
คือ ที่ชายคาตกแต่งด้วยนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม พิจารณาดูตาม
ชื่อแล้ว วัดราชบูรณะน่าจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เชื่อว่าเป็นสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เนื่องจากทรงประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกถึง 25
ปี และทรงมีบทบาททางบำรุงพระศาสนาที่พิษณุโลกมากที่สุด
และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี เป็นที่เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้
พื้นบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ๆ จนถึง
ชิ้นใหญ่ เช่น เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ รวมกันแล้วนับหมื่นชิ้น จนได้รับการยอมรับว่าเป็นขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
เย็น ถึงจังหวัดสุโขทัย และนำท่านเดินทางเข้าที่พัก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ที่พัก Ananda Museum Gallery Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง (27 พ.ย.58) สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – สุโขทัย (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เดิมชื่อว่าเมืองเชลียง แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นศรีสัชนาลัยในสมัย
กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงขึ้นครองกรุงสุโขทัย ซึ่งได้สร้างเมืองขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลาง
การปกครองแทนเมืองเชลียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์มีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุทั้งหมด 215 แห่ง สำรวจค้นพบแล้ว 204 แห่ง นำท่านชม วัดช้างล้อม,
วัดเจดีย์เจ็ดแถว, วัดนางพญา, วัดเขาพนมเพลิง, วัดเขาสุวรรณคีรี, วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ ภายในกำแพงเมือง และแวะซื้อขนมพื้นเมือง ของฝากจากอำเภอ
ศรีสัชนาลัย
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นำท่านชมโบราณสถานในบริเวณกำแพงเมือง ได้แก่
วัดมหาธาตุ, เนินปราสาทพระร่วง, วัดตระพังเงิน, พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน
รามคำแหงมหาราช, วัดสระศรี
จากนั้น ทำท่านชม วัดศรีชุม เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระอจนะ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปาง
มารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 11.30 เมตร
ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ผนังแต่ละด้าน ก่ออิฐถือปูนอย่างแน่นหนา ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน และเดินขึ้นไปตามทางบันไดแคบๆ ถึงผนังด้านข้างขององค์พระอจนะ หรือสามารถขึ้นไปถึงสันผนังด้านบนได้ และแวะซื้อขนมพื้นเมือง ของฝาก สินค้าที่ระลึก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก Ananda Museum Gallery Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (28 พ.ย.58) สุโขทัย – พิษณุโลก (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม
09.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดพิษณุโลก
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านสักการะ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งเป็น
พระราชวังจันทน์มาก่อนในอดีต ตัวศาลเป็นศาลาทรงไทยโบราณตรีมุข
พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีขนาดเท่าองค์จริง ประทับนั่ง พระ
หัตถ์ทรงพระสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพที่
เมืองแครง สร้างโดยกรมศิลปากร เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2404 มีการจัดงาน
สักการะพระบรมรูปในวันที่ 25 มกราคมของทุกปีและ พระราชวัง
จันทร์ ตั้งอยู่ติดกับ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3
ถนนวังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นที่ตั้ง
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบัน กรมศิลปากร ได้เข้ามาทำการ
บูรณะค้นหาแนวเขตพระราชวังจันทร์ ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไผ่สีทอง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้มีการ
สำรวจเบื้องต้นพบว่ามีถึง 9 ชั้น แต่ละชั้นสวยงามและลดหลั่นกันไป แต่ที่งดงามมากคือ ชั้นที่
5 และ ชั้น ที่ 9 ซึ่งเป็นโขดหินสูงกว่า 15 เมตร น้ำตกไหลเย็นฉ่ำ นักท่องเที่ยวสามารถเดิน
เที่ยวชม น้ำตกทั้ง 9 ชั้น ในระยะทาง 1.5 กม. ได้อย่างปลอดภัย
และนำท่านเข้าสู่ เนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท เดอ วังทอง รีสอร์ท
ออแกนิคส์แห่งใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ให้ท่านสามารถเดิน
ชมสวนผลไม้ และให้อาหารแกะ ณ ฟาร์มแกะของรีสอร์ท หรือ
เล่นน้ำ ณ ลำน้ำเข็ก ที่ไหลผ่านรีสอร์ท
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
 ที่พัก Natural Park Resort De Wangthong หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (29 พ.ย.58) พิษณุโลก – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
เช้า  รับประทานอาหารในโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
เป็นวัดสำคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก
ริมถนนพุทธบูชา เป็นวัดหลวงชั้นเอก “วรมหาวิหาร” ภายในวิหารของวัด
เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” หรือที่ชาวเมืองพิษณุโลกเรียกว่า
“หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หล่อด้วยทอง
สัมฤทธิ์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อม
กับพระพุทธชินสีห์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวราราม
....และแวะซื้อขนมพื้นเมือง ของฝาก สินค้าที่ระลึก ก่อนกลับกรุงเทพฯ
เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ แพภูฟ้าไทย แม่น้ำน่าน
บ่าย เดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยโดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ
(พักห้องละสองท่าน) พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
7,200 บาท 1,900 บาท

**บริษัทสงวนสิทธิ์ในการออกกรุ๊ปเมื่อมีผู้เดินทางครบ 18 ท่านขึ้นไป


อัตรานี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (รถตู้ นั่งคันละ 9 คน)
2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ
3. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมระดับ 3.5 ดาว
5. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
6. ค่าประกันการเดินทางนักท่องเที่ยวในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท วงเงินรักษาพยาบาล 500,000 บาท
7. ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการระบุ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากรายการ
เครื่องดื่มในห้องพัก ฯลฯ
- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เฉพาะค่าบริการเท่านั้น
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
* กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
หลังจากยืนยันการจองแล้วทางเราจะทำการเรียกเก็บเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท
ส่วนจำนวนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน
เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน
1.-ธนาคารกสิกร สาขา ตลาดพัฒนาการ
เลขที่ 708-2-31982-9 ชื่อบัญชี นางมณฑา ไชยะบาล

2.-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวหมาก
เลขที่ 044-234001-6 ชื่อบัญชี นางมณฑา ไชยะบาล

พร้อมทั้งรบกวนส่งใบสลิปการโอนเงิน ของผู้เดินทางมาให้ทางเราที่ อีเมล info@dugoal.com
หรือแฟ็กซ์. 02-966 1711