อลังการ น้ำตกทีลอซู (ภาพโดย Travel.Mthai)

ทัวร์ไทย,แพคเกจทัวร์ไทย,อลังการ น้ำตกทีลอซู (ภาพโดย Travel.Mthai)
ประเทศ :
ทัวร์ไทย
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
30 วัน
คนที่สนใจ :
2,271

อลังการ น้ำตกทีลอซู (ภาพโดย Travel.Mthai)

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ น้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน (นอนบ้าน)
วันแรก กรุงเทพฯ – จ.ตาก – อ.แม่สอด
19.30 น. คณะทัวร์พร้อมกันนะจุดนัดหมาย........................................โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก20.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด จ.ตาก ด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

วันที่สอง อ.แม่สอด - อ.อุ้มผาง - ล่องแก่งเรือยาง - น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน) - บ่อน้ำร้อน – แก่งตะโค๊ะบิ๊ - ถ้ำตะโค๊ะบิ๊
05.00 น. เดินทางถึง อ.แม่สอด นำคณะเดินทางต่อไปยังแค้มป์ที่พัก อ.อุ้มผาง และเป็นจุดเริ่มต้นความมันส์ ความสวยงามมากมาย
07.00 น. เดินทางถึงแค้มป์ที่พัก อิสระทำภาระกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า (1) หลังอาหารเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเตรียม
ตัวล่องแก่งเรือยาง
09.00 น. นำคณะเริ่มต้นล่องแก่งด้วยเรือยางผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ (น้ำตกสายฝน) แล้วแวะชมบ่อน้ำร้อน เสร็จแล้วล่องเรือชม
ธรรมชาติต่อ โดยล่องผ่านผาต่างๆ และแก่งตะโค๊ะบิ๊
11.30 น. ขึ้นจากเรือยางใต้แก่งตะโค๊ะบิ๊ แล้วนั่งรถสองแถวของทางแค้มป์ที่มารอ รับท่านไปยังถ้ำตะโค๊ะบิ๊
12.00 น. พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (2) บรรจุกล่องด้านหน้าถ้ำตะโค๊ะบิ๊ ทานเสร็จเข้าชมถ้ำ แนะนำและพาชมถ้ำโดยไกด์
เยาวชนท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์
14.30 น. ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านปะละทะ เพื่อชมความงามของน้ำตกปะละทะ
15.30 น. ถึงหมู่ บ้านปะละทะ ออกเดินเท้าจากทุ่งนาไปยัง น้ำตกปะละทะ
15.50 น. ถึง น้ำตกปะละทะ ถ่ายภาพ เล่นน้ำ ชมความงามของน้ำตก
17.30 น. แวะชมความงามของพระอาทิตย์ตกที่ดอยหัวหมด ระหว่างทางกลับแค้มป์ที่พัก
18.30 น. กลับถึงแค้มป์ พร้อมรับประทานอาหารเย็น (3) หลังอาหาร เชิญคณะทัวร์เข้าที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม น้ำตกทีลอซู – แค้มป์ที่พัก วัดหนองหลวง – ชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็กๆ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ที่แค้มป์ที่พัก หลังรับประทานอาหารเสร็จเตรียมตัวพร้อมเดินทาง สู่ น้ำตกทีลอซู โดยมี
รถสองแถวของทางแค้มป์ที่พักมารอรับ
09.30 น. เดินทางถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า น้ำตกที่ลอซู
09.45 น. ออกเดินเท้าประมาณ 30 นาที (1.5 กิโลเมตร) เข้าสู่ มหาน้ำตกทีลอซู ระหว่างทางเดินชม และศึกษาธรรมชาติตลอด
เส้นทาง
10.15 น. ถึง มหาน้ำตกทีลอซู เล่นน้ำ ชมความงาม แล้วถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ
12.00 น. เดินทางกลับถึงบริเวณลานกางเต้นท์ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (5) หลังอาหารนำคณะเดินทางออกจากเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง กลับสู่แค้มป์ที่พัก แวะชมสวนส้ม ทานน้ำส้มคั้นสดๆ และซื้อส้มสายน้ำผึ้ง เป็นของฝาก กลับบ้าน
15.00 น.เดินทางไปยังสำนักสงฆ์น้ำดั้น ชมวังปลา ไหว้พระ และทำบุญโดยเลี้ยง อาหารปลา
16.00 น.เดินทางไปยังวัดหนองหลวง ชมโบสถ์ไม้สักทอง ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงาม โดยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลัง
17.00 น. เดินทางถึงแค้มป์ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารว่าง แล้วพักผ่อนตาม อัธยาศัย
18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น (6) หลังอาหารนำคณะชมการแสดงดนตรีท้องถิ่นจากเด็กๆ และมีสินค้าพื้นเมืองนำมา
จำหน่ายในราคาย่อมเยา

วันที่สี่ ดอยหัวหมด – ตลาดเช้าอุ้มผาง - แค้มป์ที่พัก - อ.แม่สอด – น้ำตกพาเจริญ – กรุงเทพฯ
05.00 น. ตื่นเช้าดื่มกาแฟ โอวัลติน ก่อนขึ้นชมทะเลหมอกที่ ดอยหัวหมด โดยรถสองแถวของทางแค้มป์ที่พัก
06.00 น. ถึง ดอยหัวหมด เดินเท้าออกกำลังกายขึ้นเขา แล้วร่วมเก็บรายละเอียด ความสวยงามของทะเลหมอกในทัศนียภาพ 360
องศา และแสงอาทิตย์ ยามเช้าบนดอยหัวหมด
07.30 น. เดินทางกลับแคมป์ที่พัก ระหว่างทางแวะชมตลาดเช้าของชาวอุ้มผาง และทำบุญใส่บาตรพระยามเช้า
08.00 น. กลับถึงแคมป์ที่พักร่วมรับประทานอาหารเช้า (7) หลังอาหารเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
09.00 น. นำคณะออกเดินทางกลับ แวะเที่ยว น้ำตกพาเจริญ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (8) (ข้าวกล่อง+ผลไม้) หลังอาหาร
นำคณะเดินทางสู่ ตลาดริมเมย ตลาดขายของชายแดนพม่า ซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องประดับต่างๆ มากมาย แวะซื้อผักและผลไม้สด ที่ ตลาดมูเซอ เดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารเย็น (9) ณ ร้านอาหาร จ.ตากและแวะซื้อของฝาก ที่ นครสวรรค์ เดินทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืนโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 9 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (บ้านพักห้องละ 4-10 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง :
1. วางเงินมัดจำ ณ วันที่ทำการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นจอยสไมล์ จำกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี 775-2-39724-9
ชื่อบัญชี นางสาวรัตนา ปาด้วง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา เทสโก้ โลตัส บางกะปิ เลขที่บัญชี 177-244546-9
**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง เบอร์แฟกซ์. 02-7333698 (อัตโนมัติ) หรือ
อีเมล์ njoysmile14@gmail.com
พร้อมเขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง :
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัน / เวลา ทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
: วันเสาร์ : เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
: วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
เบอร์สำนักงาน : 0-2733-3598
มือถือ : 08-0688-7563 (กรณีเร่งด่วน 24 ชั่วโมง)
อีเมล์ : njoy_smile@hotmail.com, njoysmile14@gmail.com
**หากไม่มีผู้รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด กรุณาฝากรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทางอีเมล์
********************************************************************************"