ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
1 วัน
คนที่สนใจ :
938

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รายการ : ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3 วัน 2 คืน

สายการบิน : HX
HX768 BKK-HKG 08.50-12.40
HX773 HKG-BKK 00.35-02.35+1

CODE : SSHK03

วันเดินทาง :
10-12 / 24-26 พ.ย.60
ราคาท่านละ 9,799 บาท
15-17 ธ.ค. 60
ราคาท่านละ 10,799 บาท
29-31 ธ.ค. 60 / 30 ธ.ค.– 01 ม.ค. 61(วันขึ้นปีใหม่)
ราคาท่านละ 15,799 บาท
05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28 ม.ค. 61
ราคาท่านละ 10,799 บาท
02-04 ก.พ. 61
ราคาท่านละ 10,799 บาท
02-04 / 09-11 / 16-18 มี.ค. 61
ราคาท่านละ 10,799 บาท

ราคาทัวร์ :
ทุกพีเรียด เด็กต่ำกว่า 18 ปี จ่ายเพิ่มจากราคาผู้ใหญ่ 3,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,500 บาท
ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์

จำนวน : 19+1 TL

หมายเหตุ :
- ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)
- ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,200 ดอลลาร์ฮ่องกง /ท่าน/ทริป