ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 6 วัน 4 คืน (30 ธ.ค.-4ม.ค.) บิน CX

ทัวร์ฮ่องกง,แพคเกจทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 6 วัน 4 คืน (30 ธ.ค.-4ม.ค.) บิน CX
ประเทศ :
ทัวร์ฮ่องกง
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
20 วัน
คนที่สนใจ :
2,200

ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 6 วัน 4 คืน (30 ธ.ค.-4ม.ค.) บิน CX

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่ 6 วัน 4 คืน
BY CATHAY PACIFIC AIRWAYS

พักเซินเจิ้น 1 คืน +พักจูไห่ 2 คืน+พักฮ่องกง 1 คืน
เซินเจิ้น : ชมโชว์อันสวยงามตระการตาที่ Window of the world หรือหน้าต่างโลก

จู่ไห่ : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย...
มาเก๊า :ชมความสวยงามของโบถ์เซ็นพอลล์ ,นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า,นมัสการศาลเจ้าแม่ทับทิมวัดอาม่า ,ช้อปิ้งเซนนาโด้สแควร์,เที่ยวชมความอลังการของเวเนเชี่ยนรีสอร์ท

ฮ่องกง : นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ริมอ่าวรีพลัสเบย์ ,ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่เขาวิคตอเรียพีค,ขอโชคลาภที่วัดแชกงหรือวัดกังหัน,ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกงช้อปปิ้งสิ้นค้าแบนเนมบนถนนนาธานและย่านจิมซาจุ่ย

เดินทางวันที่ 30 ธ.ค.-4 ม.ค. 2558 ราคา 25,900 บาท (รวมทุกอย่าง)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 แถว M สายการบินคาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอิน

วันสอง ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์ (เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล/รีพลัสเบย์/
วิคตอเรียพีค/ วัดแชกงหมิว/โรงงานจิวเวอร์รี่ )
-เซินเจิ้น-Window of theworld+Show

01.35 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์
เที่ยวบินที่ CX706 เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง และบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
05.05 น. ถึงท่าอากาศยานเช็คแลบก๊กแห่งใหม่ในเอเชีย ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลร่วมแสนล้านด้วยการถมทะเลเป็นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารนำท่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย นำท่านสู่วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขา วิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้วนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิ๊กนิคชายทะเล แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง แล้วนำชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้ง
( อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย )
นำท่านเข้าสู่ “เมืองเซิ้นเจิ้น” โดยทางรถไฟ/รถโค้ชอันทันสมัย ชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดสองข้างทางตอนใต้ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จนถึงเมืองเซินเจิ้นแล้วนำท่านเดินทางสู่ window of the world หรือที่เรียกกันว่าหน้าต่างโลก เป็นการจำลองสถานที่สำคัญต่างๆของทั่วโลกมาย่อส่วนไว้ในที่เดียวกันซึ่งสำเสมือนสถานที่จริง เช่นหอไอเฟล อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ รวมถึงวัดพระแก้วของไทยและอื่นๆอีกมาหมายฯลฯ พร้อมทั้งชมโชว์อันสวยงามตระการตา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พัก Century plaza Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เซินเจิ้น –ซิตี้ทัวร์ ร้าน OTOP-จูไห่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางชมตัวเมืองเซินเจิ้นเมืองเศรษฐกิจพิเศษทางตอนใต้ของจีนซึ่งมีความเจริญใกล้เคียงกับฮ่องกง แล้วนำท่านเดินทางสู่ร้านสินค้า OTOP ของเมืองเซินเจิ้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชมผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและซิมชาที่มีชื่อเสียงหรือหากท่านสนใจสามารถซื้อฝากคนที่ท่านรักได้ จากนั้นนำท่านเข้าชมสวนหยวนหมิงหยวนซึ่ง เป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวน หยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับที่พัก Landmark Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ จูไห่-ซิตี้ทัวร์-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดทีสวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงาม “หวีหนี่” จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน “ยาบัวหิมะ” สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวง, ฮ่องกงฟุต ฯล
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ ตลาดใต้ดินกงเป่ยหรือตลาดใต้ดิน แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ, เกมส์บอย, mp3, mp4, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้าตามแฟชั่นตามฤดูกาลในช่วงนั้น, ผลไม้, อาหาร และขนม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับที่พัก Landmark Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า จูไห่-มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์มาเก๊า(-โบสถ์เซ็นพอลล์-
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล -เซนาโดสแควร์-
เดอะ เวเนเชี่ยน -ฮ่องกง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่สู่มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชมและยังมี มนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม (temple of the goddess of mercy in macau) วัดเจ้าแม่กวนอิมเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม นอกจากนั้นที่นี่ยังมีโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพ ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเมื่อ ปีค.ศ.1844 รวมทั้งมีต้นบอนไซที่ดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีนที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิต ยืนยาว และยังมีตำนานของต้นไม้แห่งความรักอีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์พอล (ruins of st. paul´s in macau) โบสถ์เซนต์ปอลถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยพระนิกายเยซูอิตชาวอิตาเลียนโดยความช่วยเหลือของคริสเตียนชาว ญี่ปุ่น เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเยซูอิตแห่งเซนต์ปอล ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกลซึ่งมิชชันนารีผู้ เผยแพร่ศาสนาใช้เป็นที่เรียนภาษาจีนที่มาเก๊าก่อนที่จะเดินทางเข้าแผ่นดิน ใหญ่ จากนั้นท่านจะผ่านเซนาโด้สแควร์ มาเก๊า (macau senado square) หรือจัตุรัสเซนาโด เป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของมาเก๊า และมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม อย่างพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องให้เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลที่โดดเด่น และงดงามแปลกตา อีกทั้งย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสัน ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินชอปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น อิสระเที่ยวชมและสัมผัสความอลังการของ THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านได้อิสะตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของ เอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และช้อปปิ้งที่แกรนด์คาแนลช้อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ แล้วนำท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงโดยเรือเจ็ทฟอร์ย (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง )

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านกลับที่พัก Regal Riverside Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่น ขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้
จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือช้อปปิ้งที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้า
ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 เป็นต้น
จนได้เวลานำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

16.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน คาเธ่ต์แปซิฟิคแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ CX701 กลับสู่กรุงเทพฯ อาหารบริการบนเครื่อง
18.00 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************
***รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ***

************************************************************
ติดต่อสอบถาม
คุณทราย ,รัน , โอ๋
โทร. 02-3763377, 02-3763728 , 02-3763736, 02-7356455
ติดต่อกรุ๊ปเหมา คุณทราย , คุณโอ๋ 02-7356300, 02 -7356455 HOTLINE : 086-0888353 คุณทราย/087-9984567 คุณโอ๋
www.pacificstartour.com