โตเกียว เกี่ยวก้อย 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น,แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น,โตเกียว เกี่ยวก้อย 5 วัน 3 คืน
ประเทศ :
ทัวร์ญี่ปุ่น
วันที่เดินทาง :
ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า :
30 วัน
คนที่สนใจ :
1,075

โตเกียว เกี่ยวก้อย 5 วัน 3 คืน

โตเกียว เกี่ยวก้อย 5 วัน 3 คืน

- ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- โอชิโนะ ฮัคไค
- ทะเลสาบยามานากะโกะ
- ภูเขาไฟฟูจิ
- วัดอาซะกุซ่า
- TOKYO SKY TREE
- ชมวิวเมืองโตเกียวบนตึก TMG
- ช้อปปิ้งชินจูกุ
- นาริตะ
- อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียว
- ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าเดินทาง)
- สนามบินนาริตะ

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน
- ค่าอาหารครบทุกมื้อ
- ค่ารถรับ–ส่งสนามบิน
- ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
- กระเป๋านน.ไม่เกิน 20 กิโลฯ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- กระเป๋านน.เกิน 20 กิโลฯ
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

กำหนดเดินทาง
- 4 ต.ค. 60 - 8 ต.ค. 60 ราคา 29,900 บาท
- 7 ต.ค. 60 - 11 ต.ค. 60 ราคา 29,900 บาท
- 11 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 ราคา 28,900 บาท
- 14 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 ราคา 28,900 บาท
- 18 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60 ราคา 30,900 บาท
- 21 ต.ค. 60 - 25 ต.ค. 60 ราคา 31,900 บาท
- 25 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60 ราคา 29,900 บาท
- 28 ต.ค. 60 - 1 พ.ย. 60 ราคา 29,900 บาท

Web : http://luckyholidaythai.com/product_detail.php?product_id=00498